Tràmits en línia

1. INSTÀNCIA GENERAL.

2. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT EMPADRONAMENT, ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS I ALTRES: Apartat "GOVERN OBERT" - "POBLACIÓ I TERRITORI".

3. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA, DECLARACIÓ RESPONSABLE O COMUNICACIÓ EN MATÈRIA URBANÍSTICA I ALTRES: Apartat "COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "URBANISME I HABITATGE".

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE O COMUNICACIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS, SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ACTIVITAT, COMUNICACIÓ O DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITATS I ESPECTECLES PÚBLICS I ALTRES: Apartat COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "MEDI AMBIENT I ACTIVITATS"

5. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, SOL·LICITUD D'ÚS PUNTUAL D'UN BÉ DE TITULARITAT I ALTRES: Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "PATRIMONI".

6. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ D'UN TRIBUT, SOL·LICITUD DE CERTIFICAT TRIBUTÀRI, SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, COMUNICACIÓ DE CANVI DE DADES QUE FIGUREN EN PADRÓ FISCAL I ALTRES: Apartat "HISENDA PÚBLICA" - "LIQUIDACIÓ I GESTIÓ TRIBUTÀRIA"

7. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT - MERCAT SETMANAL: Apartat "COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "VENDA AMBULANT"

8. SOL·LICUTD D'EXHUMACIÓ DE NÍNXOLS, COLUMBARIS... SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE DRET FUNERARI: NÍNXOLS, COLUMBARIS...: Apartat "COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "CEMENTIRIS".

9. SOL·LICITUD DE CERTIFCAT O INFORME, ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES, ALTRE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, APORTACIÓ DE DOCUMENTS, SOL·LICITUD D'ACCÉS A UNA NOTIFCACIÓ REBUTJADA I ALTRES: Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "SECRETARIA GENERAL". 

10. SOL·LICITID DE SUBVENCIÓ DIRECTA I ALTRES: Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "SUBVENCIONS"

11. INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ I ALTRES RECURSOS: Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "ASSUMPTES JURÍDICS".