Contractació per urgència d'un treballador temporal per tasques de consergeria

És objecte d'aquestes bases regular el procés de selecció per una persona per conserge de la de Sala d’Exposicions i Església del Port de la Selva.

Les persones interessades hauran d’omplir el full de sol·licitud (model normalitzat) i presentar-lo a l’Ajuntament, fins el dia 25 de maig de 2017 a les 12:00 hores.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud participació

Més informació: https://seu-e.cat/web/elportdelaselva/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal