Associació de Voluntaris de Protecció Civil


0

Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva

 

Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Regim Local i els art. 63 i 64 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Regim Local de Catalunya, entre altres disposicions concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i bens en actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències.

L’Exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment mitjançant les actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot però es preveu la possibilitat de disposar d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes tasques.

A fi de regular aquesta col·laboració es va formar l’Associació de Voluntaris de Protecció civil del Port de la Selva de la qual hi formaven part lliurament un grup de persones compromeses en col·laborar en actes i iniciatives ciutadanes i participar i donar suport en situacions de risc o emergència.

Aquesta Associació que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o regidor delegat exerceix les funcions de Protecció civil municipal, d’acord amb el que disposa el Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil, aprovat per el Decret 27/2001 de 23 de gener, tot desenvolupant la Llei 4/1997 de Protecció civil.

L'Associació de Voluntaris de Protecció civil del Port de la Selva acull la participació ciutadana de forma regulada  en la col·laboració desinteressada en tasques de Protecció Civil dins la localitat.

És el propi Ajuntament qui ha reconegut aquesta associació, que està inscrita en el Registre General d’Associacions de Catalunya i també en el Registre Especial que a tal efecte ha creat el Departament d’Interior.

La participació dels Voluntaris integrats en l’Associació en les tasques de Protecció civil del municipi dependran del Alcalde o Regidor delegat en l’àmbit de la Protecció civil i en tot cas a la Unitat responsable dels serveis de Protecció civil del municipi.

L’Ajuntament de fa el nomenament dels Voluntaris de Protecció civil a proposta de l’Associació i sempre i quant compleixin els requisits que fixa la normativa vigent respecta a l’article 15è. del Decret 27/2001 i disposicions concordants.

La vinculació dels Voluntaris amb l’Ajuntament no te caràcter de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària per la prestació de serveis de manera gratuïta i altruista.

Sense perjudici del regim econòmic general de l’Associació, l’Ajuntament col·laborarà amb l’Associació en la mesura de lo possible i d’acord amb el que anyalment es fixi en els pressupostos municipals.

Així mateix es fa càrrec del cost de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents dels membres de l’Associació i col·laborarà en la formació del Voluntariat segons una programació que s’aprovarà i es concretarà anualment.

L’Associació, proposarà a l’Ajuntament el nomenament d’entre els seus membres d’un Cap Operatiu el qual tindrà les funcions d’organitzar la participació del Voluntaris en qualsevol actuació o activitat a instàncies del Responsable municipal de l’àmbit de Protecció civil del municipi i de comú acord amb ell.

L’Associació a mes de prestar els seus serveis en situacions de risc o emergència col·laborarà en activitats de caràcter social, esportives, culturals, cíviques del municipi.


  

Vols formar-ne part?

Tens dues opcions:

  1. Fes-te'n soci
  2. Fes-te'n soci i voluntari del grup d'actuació

 

1. Soci

En el primer cas has d'omplir el full de sol·licitud i el de domiciliació bancaria, adjuntar una fotocòpia del DNI.

 

2. Soci i voluntari grup d'actuació

En el segon cas a més a més has de portar 2 fotografies de carnet, un certificat metge que digui que pots col·laborar en els tasques pròpies de l'associació i el document de declaració jurada, també hauràs de fer un curs de formació.

 

Un cop fet això l'ajuntament farà el nomenament dels membres de l’AVPC com a voluntaris de protecció civil del Port de la Selva. 

El voluntari del grup d'actuació signarà un document de compromís acceptant la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil i comprometent-se a executar les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents. 


 

Informació addicional

 

Més informació: avpc@elportdelaselva.cat