Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA ANY 2018.

 L'anunci corresponent s'ha publicat al BOP de Girona, núm. 175 de 10 setembre de 2018 (https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/175/201817507925.pdf)

 El termini de presentació de sol·licituts de participació és de VINT DIES naturals a comptar del 11 de setembre. 

A l'apartat d'informació addicional hi ha, en format word, la sol·licitud de participació.

 El text íntegre de les bases, així com els successius anuncis en aquest procediment es publicaran al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica i al Portal de Transparència, a l’adreça www.elportdelaselva.eadministracio.cat, i a la plana web municipal, a l’adreça www.elportdelaselva.cat. (Informació addicional).

 

 - Processos selectius de personal (1458) - Procediment i bases que han de regular la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball de secretaria d'aquest Ajuntament

 Les bases s'han publicat al BOP de Girona, Núm. 198 – 15 d’octubre de 2018 .

 Al DOGC, Núm. 7729 - 18.10.2018, es publica l'extracte de la convocatòria, que alhora obre el termini de presentació de sol·licituds de participació.

 Als douments adjunts, hi trobareu en format word, la instància de participació.

 

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.