Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER DE PERSONAL LABORAL FIX, D’UN OFICIAL DE 1ª (PALETA) DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES.

 L'anunci corresponent s'ha publicat al BOP de Girona, núm. 120 de 21 de juny de 2018 i al DOGC núm. 7647, del mateix dia.

 El termini de presentació de sol·licituts de participació és de VINT DIES naturals a comptar del 22 de juny. Aquest termini finalitza el proper dia 11 de juliol.

A l'apartat d'informació addicional hi ha, en format word, la sol·licitud de participació.

 El text íntegre de les bases, així com els successius anuncis en aquest procediment es publicaran al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica i al Portal de Transparència, a l’adreça www.elportdelaselva.eadministracio.cat, i a la plana web municipal, a l’adreça www.elportdelaselva.cat. (Informació addicional).

  

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.