PMP - Període Mig de Pagament

En aquest apartat hi trobareu els informes trimestrals en relació al "Període Mig de Pagament" (PMP), en compliment del que disposa l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (modificada per la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic).

Aquests informes són els lliurats al MINHAP, mitjançant la plataforma: Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.