Informació al contribuent - DOCUMENTS AUTOLIQUIDACIÓ IMPOSTOS I TAXES - ordenances fiscals

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ PERIÒDICA - PADRONS ANUALS

El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el passat 2 de novembre de 2020, va resoldre pel proper exercici de 2021 i següents, DELEGAR la gestió, la liquidació i la recaptació, en voluntària i en executiva, a la Xarxa Local del Municipis (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona. Aquests impostos i taxes es detallen a la informació addicional.

En aquesta mateixa sessió plenària, es va adoptar l’acord de modificació de les ordenances fiscals pel proper exercici de 2021.

Una de les modificacions aprovades fa referència a les taxes pel servei de clavegueram i per la recollida, el tractament i l'eliminació d'escombraries i altres residus urbans. A partir del proper exercici de 2021 i següents, aquestes dues taxes es pagaran fraccionades trimestralment conjuntament amb el rebut del servei d’abastament d’aigua, que gestiona la mercantil SOREA.

Per a més informació, consultar el document d'informació addicional.

 

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ NO PERIÒDICA - MERITACIÓ A INSTÀNCIA DELS INTERESATS

Pel proper exercici de 2021, s'aplicarà allò que disposen les ordenances fiscals en relació als tributs i taxes que meriten a instància dels interessats.

En aquests procediments, s'aplicarà estrictament el règim d'autoliquidació de l'impost i de la taxa que correspongui. De tal manera, que si a la sol·licitud no s'acompanya el document d'autoliquidació i el comprovant d'ingrés a la tresoreria municipal, es suspendrà la tramitació de la sol·licitud fins a la seva esmena.

A l'apartat d'informació addicinal, hi trobareu els documents per a calcular l'autoliquidació de l'impost i/o la taxa que correspongui, per a procediments de l'àrea d'urbanisme i per a llicències d'ocupació de la via pública, per qualsevol motiu o activitat

Per a més informació, consultar la resta de documentació a l'apartat d'informació addicional.

Podeu consultar el calendari fiscal per a l'exercici de 2021 a la informació addicional.


Sistemes de pagament:

 Transferència bancària als comptes:

  •  Codi IBAN ES74 0182 5595 4000 0001 0663 
  • Codi IBAN ES28 2100 1355 8602 0000 3607

 

 

Documents autoliquidació d'impostos i taxes

En aquest apartat, trobareu els documents per a poder fer l'autoliquidació dels impostos i taxes, amb motiu tramitació dels següents procediments:

1. sol·licituds de certificats d’empadronament, o d’altres certificacions.

2. sol·licitud de llicència d’obres, subjecte a la presentació d’un projecte tècnic.

3. comunicació d’obres, no subjectes a obtenció de llicència ni a projecte tècnic.

4. comunicacions de primera utilització d’habitatge.

5. sol·licitud de llicència de parcel·lació o segregació.

6. llicència ambiental i comunicació d’obertura d’activitats.

7. sol·licitud d’ocupació de la via pública (amb material d’obres o altres, ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, ocupació amb altres elements, etc.)

8. sol·licitud d’ocupació de parades al mercat setmanal.

9. sol·licitud de participació al casal municipal d’estiu.

10. sol·licitud de serveis especials de vigilància

11. altres procediments subjectes a taxa municipal

Ordenances fiscals - exercici 2021

 En aquest aparat, podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals aplicables a l'exercici de 2021

Informació addicional