Documents autoliquidació d'impostos i taxes

En aquest apartat, trobareu els documents per a poder fer l'autoliquidació dels impostos i taxes, amb motiu tramitació dels següents procediments:

1. sol·licituds de certificats d’empadronament, o d’altres certificacions.

2. sol·licitud de llicència d’obres, subjecte a la presentació d’un projecte tècnic.

3. comunicació d’obres, no subjectes a obtenció de llicència ni a projecte tècnic.

4. comunicacions de primera utilització d’habitatge.

5. sol·licitud de llicència de parcel·lació o segregació.

6. llicència ambiental i comunicació d’obertura d’activitats.

7. sol·licitud d’ocupació de la via pública (amb material d’obres o altres, ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, ocupació amb altres elements, etc.)

8. sol·licitud d’ocupació de parades al mercat setmanal.

9. sol·licitud de participació al casal municipal d’estiu.

10. sol·licitud de serveis especials de vigilància

11. altres procediments subjectes a taxa municipal