Calendari fiscal 2017

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Ajuntament del Port de la Selva ha aprovat el calendari fiscal per a l’exercici de 2015, on s’implanta com a novetat per aquest exercici 2015 i els propers la possibilitat d’utilitzar el sistema de pagament fraccionat, en dos terminis i sense interessos pels rebuts amb el pagament domiciliat i corresponents, enguany, a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana).

Aquells contribuents que ja tenen domiciliat el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, se’ls aplicarà de forma automàtica el pagament fraccionat.

La domiciliació dels rebuts té diversos avantatges:

  • Permet gaudir del pagament fraccionat en el cas de l’IBI urbana.
  • Evita perjudicis al contribuent, com oblidar-se dels terminis de pagament.
  • És un mètode senzill, que evita desplaçaments i esperes i és gratuït.

Si voleu domiciliar o modificar la vostra domiciliació actual cal que es faci en els terminis establerts a continuació.

Consulteu el Calendari fiscal de l'exercici 2017.