Calendari fiscal 2020

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Ajuntament del Port de la Selva va aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2017 i següents.

En l'exercici fiscal de 2015, es va implantar el sistema de pagament fraccionat, en dos terminis i sense interessos pels rebuts amb el pagament domiciliat i corresponents a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana).

Aquells contribuents que ja tenen domiciliat el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, se’ls aplica de forma automàtica el pagament fraccionat.

La domiciliació dels rebuts té diversos avantatges:

  • Permet gaudir del pagament fraccionat en el cas de l’IBI urbana.
  • Evita perjudicis al contribuent, com oblidar-se dels terminis de pagament.
  • És un mètode senzill, que evita desplaçaments i esperes i és gratuït.

Si voleu domiciliar o modificar la vostra domiciliació actual cal que es faci en els terminis establerts a continuació.

Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, la Junta de Govern Local en la reunió ceelbrada el passat dia 24/04/2020, va acordar la modificació del Calendari fiscal pel present exercici de 2020 en els termes que consta al document que segueix.

Consulteu el Calendari fiscal de l'exercici 2020.