Informació al contribuent - ordenances fiscals vigents

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ PERIÒDICA - PADRONS ANUALS

El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el passat 2 de novembre de 2020, va resoldre pel proper exercici de 2021 i següents, DELEGAR la gestió, la liquidació i la recaptació, en voluntària i en executiva, a la Xarxa Local de Municipis (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona. Aquests impostos i taxes es detallen a la informació addicional.

Una de les modificacions aprovades fa referència a les taxes pel servei de clavegueram i per la recollida, el tractament i l'eliminació d'escombraries i altres residus urbans. A partir del proper exercici de 2021 i següents, aquestes dues taxes es pagaran fraccionades trimestralment conjuntament amb el rebut del servei d’abastament d’aigua, que gestiona el grup AGBAR.

Al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 35. Núm. Edicte 1200, de data 20 de febrer del 2023 es va publicar l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023 amb el text íntegre de les ordenances fiscals 3 i 5.

Per a més informació, consultar el document d'informació addicional.

 

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ NO PERIÒDICA - MERITACIÓ A INSTÀNCIA DELS INTERESATS

Pel proper exercici de 2023, s'aplicarà allò que disposen les ordenances fiscals en relació als tributs i taxes que meriten a instància dels interessats.

En aquests procediments, s'aplicarà estrictament el règim d'autoliquidació de l'impost i de la taxa que correspongui. De tal manera, que si a la sol·licitud no s'acompanya el document d'autoliquidació i el comprovant d'ingrés a la tresoreria municipal, es suspendrà la tramitació de la sol·licitud fins a la seva esmena.

A l'apartat d'informació addicional, hi trobareu els documents per a calcular l'autoliquidació de l'impost i/o la taxa que correspongui, per a procediments de l'àrea d'urbanisme i per a llicències d'ocupació de la via pública, per qualsevol motiu o activitat.

Per a més informació, consultar la resta de documentació a l'apartat d'informació addicional.

Podeu consultar el calendari fiscal per a l'exercici de 2023 a la informació addicional.

 

Sistemes de pagament:

Transferència bancària als comptes:

· Codi IBAN ES74 0182 5595 4000 0001 0663

· Codi IBAN ES28 2100 1355 8602 0000 3607

 

 

Ordenances fiscals - exercici 2023

En aquest apartat, podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals aplicables a l'exercici de 2023