Informació al contribuent - ordenances fiscals vigents

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ PERIÒDICA - PADRONS ANUALS

El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el passat 2 de novembre de 2020, va resoldre pel proper exercici de 2021 i següents, DELEGAR la gestió, la liquidació i la recaptació, en voluntària i en executiva, a la Xarxa Local del Municipis (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona. Aquests impostos i taxes es detallen a la informació addicional.

En aquesta mateixa sessió plenària, es va adoptar l’acord de modificació de les ordenances fiscals pel proper exercici de 2021.

Una de les modificacions aprovades fa referència a les taxes pel servei de clavegueram i per la recollida, el tractament i l'eliminació d'escombraries i altres residus urbans. A partir del proper exercici de 2021 i següents, aquestes dues taxes es pagaran fraccionades trimestralment conjuntament amb el rebut del servei d’abastament d’aigua, que gestiona la mercantil SOREA.

Per a més informació, consultar el document d'informació addicional.

 

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ NO PERIÒDICA - MERITACIÓ A INSTÀNCIA DELS INTERESATS

Pel proper exercici de 2021, s'aplicarà allò que disposen les ordenances fiscals en relació als tributs i taxes que meriten a instància dels interessats.

En aquests procediments, s'aplicarà estrictament el règim d'autoliquidació de l'impost i de la taxa que correspongui. De tal manera, que si a la sol·licitud no s'acompanya el document d'autoliquidació i el comprovant d'ingrés a la tresoreria municipal, es suspendrà la tramitació de la sol·licitud fins a la seva esmena.

A l'apartat d'informació addicinal, hi trobareu els documents per a calcular l'autoliquidació de l'impost i/o la taxa que correspongui, per a procediments de l'àrea d'urbanisme i per a llicències d'ocupació de la via pública, per qualsevol motiu o activitat

Per a més informació, consultar la resta de documentació a l'apartat d'informació addicional.

Podeu consultar el calendari fiscal per a l'exercici de 2021 a la informació addicional.


Sistemes de pagament:

 Transferència bancària als comptes:

  •  Codi IBAN ES74 0182 5595 4000 0001 0663 
  • Codi IBAN ES28 2100 1355 8602 0000 3607

 

 

Ordenances fiscals - exercici 2021

 En aquest aparat, podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals aplicables a l'exercici de 2021

Informació addicional