Bústia de factures electròniques

Els codis DIR3 de l'Ajuntament del Port de la Selva són els següents:

Oficina comptable OC: L01171404

Centre Gestor CG: L01171404

Unitat tramitadora UT: L01171404

Les Bases d'execució del pressupost per aquest exercici de 2020, disposen que qualsevol factura d'import superior a 199,99 euros, s'haurà de presentar en format electrònic. 

Amb tot, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els obligats a relacionar-se amb aquest ajuntament a través de mitjans electrònics són:

  •  les persones jurídiques.
  • les entitats sense personalitat jurídica.
  • Qui exerceixi una activitat professional que requereix estar col·legiat.
  • i altres.

   Per tot, aquests obligats hauràn de  lliurar les factures electròniques, a la bústia de factures electròniques de l’ajuntament, a l’adreça web:

   Cliqueu aquí per accedir a la bústia

  O bé, presentant la factura en format .pdf, clicant AQUI