Bústia de factures electròniques

Els codis DIR3 de l'Ajuntament del Port de la Selva són els següents:

Oficina comptable OC: L01171404

Centre Gestor CG: L01171404

Unitat tramitadora UT: L01171404

Les Bases d'execució del pressupost per aquest exercici de 2021 i següents, disposen que qualsevol factura d'import superior a 199,99 euros, s'haurà de presentar en format electrònic. 

Amb tot, de conformitat amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic,  ESTAN OBLIGATS A L'ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA, entre d'altres:

  •  societats anònimes i societats de responsabilitat limitada.
  • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, que no tinguin nacionalitat espanyola.
  • unions temporals d'empreses.
  • i altres.

   La bústia de factures electròniques de l’ajuntament, és a la segünt l’adreça web:

   Cliqueu aquí per accedir a la bústia

  Les factures d'import inferior a 200,00 euros, i de persones físiques, es podran presentar en format .pdf, clicant AQUI