Tràmits en línea i presencials

En aquest apartat, podreu fer tràmits telemàticament, o bè, obtenir els mateixos documents, clicant sobre "DESCARREGAR INSTÀNCIA".

 Els tràmits electrònics requereixen d'autenticació mitjançant certificat digital (DNI electrònic, idCAT, Cl@ve permanent, etc.) o altre eina d'autenticació (idCAT mòbil, Cl@ve PIN, o altres).

 Us recomanem que cerqueu el tràmit específic, doncs ens facilitarà la feina al moment de donar resposta a les vostes sol·licituds.

 A tall d'exemple:

  • Sol·licitud de CERTIFICAT EMPADRONAMENT, ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS I ALTRES: anar a l’Apartat "GOVERN OBERT" - "POBLACIÓ I TERRITORI".
  • Sol·licitud de CERTIFCAT O INFORME, ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES, ALTRE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, APORTACIÓ DE DOCUMENTS, SOL·LICITUD D'ACCÉS A UNA NOTIFCACIÓ REBUTJADA I ALTRES: anar a lApartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "SECRETARIA GENERAL".
  • Sol·licitud de LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA, DECLARACIÓ RESPONSABLE O COMUNICACIÓ EN MATÈRIA URBANÍSTICA I ALTRES: anar a l’Apartat "COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "URBANISME I HABITATGE".DECLARACIÓ RESPONSABLE O COMUNICACIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS, SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ACTIVITAT, COMUNICACIÓ O DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITATS I ESPECTECLES PÚBLICS I ALTRES: anar a "FUE - Canal Empresa"
  • Sol·licitud de LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, SOL·LICITUD D'ÚS PUNTUAL D'UN BÉ DE TITULARITAT I ALTRES: anar a l’Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "PATRIMONI".
  • Sol·licitud de BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ D'UN TRIBUT, SOL·LICITUD DE CERTIFICAT TRIBUTÀRI, SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, COMUNICACIÓ DE CANVI DE DADES QUE FIGUREN EN PADRÓ FISCAL I ALTRES: anar a l’Apartat "HISENDA PÚBLICA" - "LIQUIDACIÓ I GESTIÓ TRIBUTÀRIA"
  • Sol·licitud d'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT - MERCAT SETMANAL: anar a l’Apartat "COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "VENDA AMBULANT"
  • Sol·licitud d'EXHUMACIÓ DE NÍNXOLS, COLUMBARIS... SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE DRET FUNERARI: NÍNXOLS, COLUMBARIS...: anar a l’Apartat "COMPETÈNCIES I SERVEIS" - "CEMENTIRIS".
  • Sol·licitud de SUBVENCIÓ DIRECTA I ALTRES: anar a l’Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "SUBVENCIONS"
  • 11. INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ I ALTRES RECURSOS: Anar a l’Apartat "ADMINISTRACIÓ GENERAL" - "ASSUMPTES JURÍDICS".