La línia del temps

La linia del temps, dólmens, menhirs i pedres amb gravats al Port de la Selva

PALEOLÍTIC

2,5 milions d’anys fins a
12.000 anys aC

MESOLÍTIC

12.000 a 5.500 anys aC

NEOLÍTIC ANTIC s. VIII a s. VI aC s. VI aC fins avui
5.500 a 4.000 anys aC
l Comença la domesticació de plantes i animals.
l Primeres produccions ceràmiques amb decoracions impreses (cardials).
l Al final d’aquest període apareixen els primers sepulcres megalítics.

NEOLÍTIC MITJÀ
4.000 a 3.000 anys aC
l Consolidació de l’agricultura i la ramaderia.
l Construcció d’eines d’una certa complexitat.
l Aparició de xarxes d’intercanvi de productes i matèries primeres.
l Aparició dels primers dòlmens de l’Empordà.

RESTES QUE ENS INDIQUEN PRESÈNCIA HUMANA:
l Dolmen de Riera Pujolar I
l Dolmen de Riera Pujolar II
l Dolmen de Roca Miralles
l Dolmen de la Pallera
l Paradolmen de la Pallera o de Roca Galera
l Mores Altes I
l Mores Altes II
l Dolmen del Mas de la Mata
l Dolmen de la Cendrera
l Dolmen de Taballera
l Dolmen de Mas Godo
l Inscultures

NEOLÍTIC FINAL - CALCOLÍTIC
3.000 a 2.200 anys aC
l El final del Neolític ja s’associa amb l’etapa posterior.
l Societats més complexes.
l Més assentaments.
l Comença la intensificació de l’agricultura i de la ramaderia.
l Apareixen els primers objectes de metall (or i coure).
l Ús a tota Europa del vas campaniforme.
l Pràctiques funeràries amb molts tipus diferents d’enterrament (coves,
hipogeus, fosses, …).
l Expansió dels sepulcres megalítics.

RESTES QUE ENS INDIQUEN PRESÈNCIA HUMANA:
l Paradolmen de la Pallera
l Inscultures

EDAT DEL BRONZE

2.200 a 700 anys aC
l Bronze inicial: 2200 a 1300 aC.
l Aparició del bronze.
l Poblats més extensos.
l S’intensifica la producció agrícola i ramadera, hi ha moltes sitges
d’aquesta època.
l Abandonament dels sepulcres megalítics.
l Bronze final: 1300 a 700 aC. S’abandona la inhumació i es generalitza la
incineració (Camps d’urnes).

PROTOHISTÒRIA

s. VIII a s. VI aC