Pedra 3

El naixement de l'agricultura

El final de la darrera glaciació va comportar un canvi climàtic important, el glaç s’enretira cap al nord d’Europa i el clima és més càlid. Algunes espècies animals desapareixen i altres emigren més cap al nord. El descobriment de l’agricultura comença amb la recol·lecció de fruita i vegetals, observant la natura, veuen el cicle del creixement de les plantes i inicien el seu conreu. A partir dels estudis arqueològics, a Catalunya es planten cereals com el blat, l’ordi i l’espelta i llegums com llenties, els guixons, les faves i els pèsols. També es continuen recol·lectant fruites i plantes; s’han trobat restes d’arboç, sanguinyol, avellaner, figuera, llentiscle, pi, aranyoner, gla, vinya silvestre i a partir del Neolític Mitjà, ullastre.
Els estris s’adapten a les feines, per llaurar la terra apareixen les destrals polides de pedra, per moldre els grans apareixen els molins manuals.