Aixecament del Decret de sequera

07/11/2018

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Els episodis de pluja de les darreres setmanes han fet baixar recs i rieres després de molts mesos eixuts. Aquesta vinguda d’aigua ha comportat la recuperació del nostre aqüífer que torna a tenir els nivells de sal (clorurs) dins dels paràmetres considerats de normalitat. 

Davant aquesta situació fa uns dies es va desconnectar la dessaladora mòbil que ens ha permès garantir l’ús de boca de l‘aigua de la xarxa municipal durant la darrera part de l’episodi de sequera.
Continuem treballant en els projectes en marxa a curt i mitjà termini per poder afrontar properes situacions de sequera amb garanties.
Per tot això, de conformitat amb allò que disposa l’article 53.1, apartats d) i u) del Decret Legislatiu 2/2003,de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,


DECRETO:

Primer.- L’aixecament del Decret de sequera vigent des del passat 28 de novembre de 2017 (Decret 2017-0026).

Segon.- Traslladar el present decret a l’empresa SOREA, arrendatària del servei de subministrament d’aigua, ordenar la seva publicació al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Tauler de la Seu electrònica municipal i la màxima difusió a la població pels canals habituals.

Tercer.- Demanar a tothom que en la mesura del possible faci un ús responsable i fomenti l’estalvi de l’aigua en la seva activitat diària.