Anunci de Consulta Pública

27/09/2022

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obra un termini de quinze dies hàbils de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que té com a objectiu principal qualificar urbanísticament com a sistema d’equipaments comunitaris la finca anomenada popularment com a «Can Pedru», per seguidament a la seva aprovació procedir al seu manteniment i obtenció pel seu interès històric i sentimental, en tant que forma part de la memòria dels vilatans, i poder-la destinar
a usos públics.

Mitjançant aquesta consulta pública es pretén recaptar opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives afectats per aquesta modificació del planejament urbanístic sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.