Anunci de consulta pública

09/11/2022

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obra un termini de 15 dies hàbils de consulta pública respecte la proposta de Reglament municipal del servei de subministrament d’aigua i derogació de l’actual Reglament aprovat l’any 1994.

Els objectius principals d’aquesta nova Ordenança són els següents:

  1. Actualització general del Reglament per especificar de forma més detallada els drets i obligacions de l’Ajuntament, del prestador del servei i de l’usuari.
  2. Introducció de mesures d’estalvi d’aigua.
  3. Mesures a prendre en cas de sequera.
  4. Tenir en compte les situacions d’emergència social, aplicant la nova legislació que regula aquesta matèria.

Mitjançant aquesta consulta pública es pretén recaptar opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives afectats per aquesta modificació del planejament urbanístic sobre:

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.