Anunci de consulta pública

04/05/2022

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obre un termini de 15 dies hàbils de consulta pública respecte la proposta d'Ordenança Municipal reguladora del règim d’intervenció i control de les obres i de la derogació de l’Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa municipal en els actes d’edificació i ús del sòl i del subsòl que són objecte de control urbanístic preventiu.

Els objectius principals d’aquesta nova Ordenança són els següents:

1. Clarificar i adaptar a la normativa vigent la documentació a aportar abans de l’obtenció d’una llicència urbanística segons el tipus d’obra que es vol dur a terme.

2. Introduir la figura del cartell d’obres perquè el servei encarregat de la inspecció d’obres pugui comprovar a simple vista si les obres que s’executen ho fan amb l’empara d’una llicència urbanística concedida. Mitjançant aquesta consulta pública es pretén recaptar opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives afectats per aquesta modificació del planejament urbanístic sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.