Bases reguladors del procés de selecció per constituir una borsa de treball de socorristes aquàtics

18/03/2022

És objecte d'aquesta convocatòria la constitució d'una borsa de treball per cobrir les necessitats de personal dels llocs de treball de socorrista aquàtic, durant la temporada d'afluència turística a l'estiu, mitjançant procés selectiu per concurs de mèrits amb prova pràctica.

Finalitzat el procés de selecció, es procedirà a la crida dels quatre candidats que hagin aprovat i obtingut la major puntuació. El candidat que obtingui la millor puntuació, serà proposat coordinador del servei de socorrisme de Port de la Selva. Així mateix, de conformitat amb la proposta del tribunal qualificador, l’Alcalde dictarà resolució de constitució de la borsa de treball. La durada d’aquesta serà de 2 anys (temporades d'estiu 2022-2023), sempre i quan les persones seleccionades mantinguin els requisits en el moment de la contractació.

Consulta les bases al document adjunt.