Borsa de treball d'oficial 1a (paleta) i peons de la brigada municipal d'obres

Creació d'una borsa de treball d'oficial de 1ª (paleta) i de peons de la brigada municipal, en règim de personal laboral de caràcter interí, mitjançant concurs oposició lliure. 

Procés per seleccionar, amb caràcter de personal laboral interí fins a la cobertura de la plaça mitjançant oferta publica d’ocupació, d’una plaça d’oficial 1ª (paleta) i dues altres de peó de la brigada municipal, en regim laboral i la creació d’una Borsa de treball per a cobrir vacants temporals en cas de baixes, contractes de relleu, programes temporals, etc.

El termini per a la presentació d’instàncies per participar en aquest procediment, que és de quinze dies naturals, serà comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Bases convocatòria

Sol·licitud participació oficial 1a (paleta)

Sol·licitud participació peó brigada 

Més informació