Contractació per urgència per a la provisió temporal d'un socorrista aquàtic per la temporada 2017

Les persones interessades hauran d’omplir el full de sol·licitud (model normalitzat a i presentar-lo a l’Ajuntament, fins el dia 2 de juny de 2017 a les 12:00 hores.

Bases de la convocatòria

Solicitud de participació

Més informació: https://seu-e.cat/web/elportdelaselva/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal