Convocatòria per a la concessió d'ajuts a favor dels refugiats de guerra ucraïnesos i de les persones acollidores de les famílies refugiades

10/11/2022

L’Ajuntament del Port de la Selva en atenció de la guerra que està patint Ucraïna degut a la invasió russa i que conseqüentment ha comportat un èxode de refugiats, vol atorgar un conjunt d’ajudes a totes aquelles persones ucraïneses que han hagut de fugir del seu país i empadronar-se en el nostre municipi. Es considera que l’Ajuntament ha de ser partícip de la solidaritat que han mostrat diferents privats en acollir totes aquelles persones refugiades i col·laborar perquè en cap cas puguin patir dificultats econòmiques. Per altra banda, una part d’aquests ajuts es considera que s’han de destinar a tots aquells particulars que estan acollint actualment famílies ucraïneses refugiades i que estan suportant part de la seva manutenció sense exigir cap tipus de lloguer.

Els requisits per part de les famílies ucraïneses refugiades que volen sol·licitar aquest ajut i ser considerats beneficiaris són els següents:

a) Cadascun dels membres que integren la unitat familiar haurà d’estar empadronat al municipi del Port de la Selva des de l’any 2022.
b) Tenir la nacionalitat ucraïnesa o bé doble nacionalitat ucraïnesa conjuntament amb un altre país.
c) Haver hagut de fugir d’Ucraïna degut a la guerra que es va iniciar el dia 20 de febrer del 2022.
c) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament del Port de la Selva.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els requisits per part de les persones que acullin famílies ucraïneses que volen sol·licitar aquest ajut i ser considerats beneficiaris són els següents:

a) Ser el/la titular propietari/a o el llogater de l’habitatge en el qual s’acull la família refugiada.
b) No exigir cap tipus de contraprestació monetària a la família que s’acull en concepte de lloguer.
c) Que el conjunt dels membres de la família que s’acull estiguin empadronats des de l’any 2022 a l’habitatge del qual n’ostenta el lloguer o la propietat i tinguin nacionalitat ucraïnesa o
bé doble nacionalitat ucraïnesa conjuntament amb un altre país.
d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament del Port de la Selva.
e) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Les sol·licituds es formularan a través del model normalitzat que consta com a annex d’aquesta convocatòria. Es dirigiran a l’Alcalde de l’Ajuntament i es presentaran a través del Registre General de l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h, o per qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

Més informació a les bases adjuntes a l'annex.