Convocatòria per constituir una borsa de treball d'agents vigilants de la guàrdia municipal

06/04/2022

En data 15 de març del 2022, la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària va acordar aprovar les Bases reguladores del procés de selecció per constituir una borsa de treball d’agents de la Guàrdia Municipal, funcionaris interins, de l’Ajuntament del Port de la Selva, pel sistema de concurs, amb proves escrites.

De conformitat amb el que disposa l’article 286.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 55.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es fa públic al Butlletí Oficial de la Província de Girona les Bases específiques que han de regir el procés de selecció.

El termini de presentació de sol·licituds de participació és de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria i del corresponent extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El que es fa públic per a coneixement general. 

Consulta les bases aquí.