Convocatòria per la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar. Curs 2020-2021 i 2021-2022.

09/11/2022

L’Ajuntament del Port de la Selva impulsa pels cursos escolars 2020-2021 i 2021-2022, una campanya d’ajuts destinats a les famílies amb l’objectiu de recolzar-les respecte la despesa econòmica que suposa la compra de material escolar i llibres per garantir una correcta educació i aprenentatge dels seus fills.

En aquest sentit, de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta convocatòria detalla les condicions per a la concessió d’aquests ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar dirigida als infants del municipi.

Podran obtenir la condició de beneficiaris dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar els alumnes que reuneixin els requisits següents:

a) Estar empadronats tant els beneficiaris com la unitat familiar a la població del Port de la Selva amb anterioritat al dia 30 de juny de 2020 o abans del 30 de juny del 2021 si sols es demana la subvenció del curs 2021-2022.

b) Ser alumne d’un centre públic o concertat d’educació infantil, primària o secundària ja sigui en la població del Port de la Selva o en altres poblacions de Catalunya.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l’article següent. En cas de sol·licituds per a diversos germans s’haurà de formalitzar un únic imprès de sol·licitud.

d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament del Port de la Selva.

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Les sol·licituds es formularan a través del model normalitzat que consta com a annex d’aquesta convocatòria. Es dirigiran a l’Alcalde de l’Ajuntament i es presentaran a través del Registre General de l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h, o per qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, és a dir, fins el dilluns 21 de novembre de 2022.

4. Documentació a presentar:

4.1 Imprès de sol·licitud de conformitat amb el model que estarà a disposició de les persones interessades a les oficines de l’Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajuntament: www.elportdelaselva.cat
4.2. Còpia del NIF, NIE o passaport de la persona major d’edat que signa la Codi Validació: ALTFHPD4NTPG9ZSY9PM5MKQTP | Verificació: https://elportdelaselva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9 sol·licitud, ja sigui pare, mare o representant legal del menor. Si ja s’ha presentat en anteriors convocatòries no cal adjuntar-la.
4.3. Còpia del Llibre de Família. Si ja s’ha presentat en anteriors convocatòries no cal adjuntar-la.
4.4. Declaració responsable de què en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
4.5. Declaració responsable que el beneficiari, en el cas de percebre altres ajudes econòmiques d’altres administracions o entitats pel mateix concepte, en cap cas la totalitat dels ajuts rebuts no superi el cost real dels llibres de text i/o material escolar obligatori adquirit.

5. La presentació de la sol·licitud d’ajuts implica l’acceptació de les presents bases i l’autorització de la persona sol·licitant perquè l’Ajuntament del Port de la Selva pugui comprovar d’ofici que el beneficiari i els membres de la unitat familiar estan empadronats a la població del Port de la Selva i es troben al corrent de les obligacions tributàries amb la Corporació Municipal. Així mateix, la presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de l’ajut i si s’escau, sigui atorgat.