Informació al contribuent - Modificació de les ordenances fiscals

26/03/2021

TRIBUTS I TAXES DE MERITACIÓ PERIÒDICA - PADRONS ANUALS

El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el passat 2 de novembre de 2020, va resoldre pel proper exercici de 2021 i següents, DELEGAR la gestió, la liquidació i la recaptació, en voluntària i en executiva, a la Xarxa Local del Municipis (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona. 

En aquesta mateixa sessió plenària, es va adoptar l’acord de modificació de les ordenances fiscals pel proper exercici de 2021.

Una de les modificacions aprovades fa referència a les taxes pel servei de clavegueram i per la recollida, el tractament i l'eliminació d'escombraries i altres residus urbans. A partir del proper exercici de 2021 i següents, aquestes dues taxes es pagaran fraccionades trimestralment conjuntament amb el rebut del servei d’abastament d’aigua, que gestiona la mercantil SOREA.

Podeu consultar els impostos, taxes i el calendari fiscal al següent enllaç: https://bit.ly/2Px3zRS