Mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària

17/08/2022

Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació APA/782/2022, de 5 d’agost que modifica l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària. 

Aquesta Ordre té per objecte regular les mesures de prevenció, seguiment i control sobre la Influença aviària. La variant d’alta patogenicitat de la Influença (IAAP) produeix una malaltia greu, especialment pel que fa a les aus de corral a causa de la seva elevada virulència i ràpida difusió. Les aus migratòries són el principal reservori de la malaltia. El contacte directe i/o indirecte entre les aus silvestres portadores del virus o afectades per la malaltia i les aus de corral és la principal via de transmissió de la malaltia.

El risc d’introducció de la malaltia i de la circulació del virus a Catalunya és elevat a causa d’esdevenir geogràficament part de la ruta migratòria de les aus del nord i centre d’Europa, per la presència d’aiguamolls i zones lacustres i costaneres. Simultàniament la situació epidemiològica de la influença aviària en aquest darrer període 2021-2022 ha patit modificacions a l’estat espanyol respecte a anys anteriors: de presentar-se tradicionalment durant la temporada freda, coincident amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa, a mantenir un degoteig de casos al llarg de la temporada de primavera i estiu.

Tanmateix, l’impacte en explotacions d’aus de corral tant a Espanya com a països propers com França i Portugal s’ha elevat considerablement amb greus repercussions econòmiques i en benestar animal.

La modificació de l’Ordre APA/2442/2006, entre altres aspectes, canvia el llistat de municipis afectats per mesures específiques de bioseguretat, en les denominades zones d’especial risc i zones d’especial vigilància, en relació a la influença aviària. 

1. Zones d’especial risc: són aquelles que reuneixen diversos factors de risc d’introducció de la influença aviària, entre els quals s’inclouen:
▪ Presència d’aus salvatges procedents de zones on s’han declarat focus d’IAAP o altres zones de risc;
▪ Elevada densitat d’aus migratòries en aiguamolls;
▪ Elevada densitat d’explotacions d’aus de corral pròximes a punts de parada d’aus salvatges migratòries;
▪ Impossibilitat o dificultat per evitar suficientment el contacte entre aus salvatges i aus de corral.

S’han considerat com a zones d’especial risc a Catalunya: els aiguamolls del Delta de l’Ebre, de l’Empordà i del Delta del Llobregat, llistats a l’Annex I APA/782/2022 i els municipis que inclouen o envolten aquestes zones, llistats a l’Annex II de la mateixa Ordre. 

En aquests municipis caldrà establir les mesures específiques previstes en els articles 5.1 i 5.3 de l’Ordre APA/2442/2006 i les seves modificacions. No obstant això, l’Ordre ARM/3301/2008 permet l’autorització d’excepcions a algunes de les prohibicions i obligacions de l’article 5.1., a partir dels resultats d’una anàlisi del risc d’introducció de la IAAP. 

2. Zones d’especial vigilància: Àrees per la detecció precoç de la circulació del virus. Els municipis inclosos reuneixen almenys un dels següents factors de risc:
▪ Punts de concentració d’aus salvatges;
▪ Elevada densitat d’explotacions d’aus de corral pròximes als punts de concentració d’aus salvatges;
▪ Impossibilitat o dificultat per evitar suficientment el contacte entre aus salvatges i aus de corral.


Aquests municipis estan llistats a l’Annex III de l’Ordre APA/782/2022 i en ells s’han d’adoptar les mesures previstes als articles 5.2 i 5.3 de l’Odre/APA/2442/2006 i les seves modificacions. En cas que la situació epidemiològica vers la IAAP ho requereixi, també es podran aplicar les mesures incloses a l’article 5.1 de l’Ordre.

L’actualització dels municipis de les Zones d’Especial Risc (Annex II) i Zones d’Especial Vigilància (Annex III) a Catalunya, s’ha avaluat a partir de la realització d’un anàlisi de risc, tenint en compte els criteris inclosos en la definició d’ambdues zones respectivament. 

Instem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, que comuniquin la seva activitat a l’Oficina comarcal del DACC corresponent.