Nota Informativa als contribuents que tenien domiciliat el rebut de Béns Immobles Urbans

08/07/2021

L’Ajuntament vol informar als contribuents del nostre municipi del següent fet: De conformitat amb l’acord plenari de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals, l’Ajuntament va traslladar a XALOC les dades del padró de l’IBI de l’any 2020, a fi i efecte de generar el padró corresponent a aquest exercici de 2021.

Per raó de causes informàtiques que desconeixem i no podem saber, les domiciliacions d’alguns contribuents s’han perdut al moment de la càrrega de l’arxiu. Havent tractat el tema amb XALOC, us informem del següent:

1. Aquells contribuents que es troben en aquest cas, poden adreçar-se a XALOC i informar del compte corrent allà on volen que es giri el rebut del primer termini de l’IBI urbana.
2. Els mitjans per traslladar a XALOC aquesta domiciliació són:
 Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU), al telèfon 972 900 251,en horari de dilluns a dijous, de 08:30 a 19:00, i el divendres de 08:30 a 16:30 o per correu electrònic: cau@xalocgirona.cat
 A les Oficines de XALOC de Figueres o Roses, mitjançant cita prèvia a l’adreça: https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-citaprevia, o per correu electrònic a: altemporda@xalocgirona.cat
3. El termini per comunicar a XALOC la domiciliació bancària és fins el  DIVENDRES, 23 DE JULIOL.
4. Fer-vos saber, finalment, que el càrrec bancari que girarà XALOC d’aquest primer fraccionament de l’IBI urbana d’aquest exercici, serà el dia 30 DE JULIOL.

Només ens resta traslladar-vos les disculpes de l’Ajuntament pels inconvenients que us hem causat.