Resolució d'interior per la qual s’estableixen determinades restriccions d'activitats a l'exterior

15/07/2022
RESOLUCIÓ INT/ /2022, de de , per la qual s’estableixen determinades restriccions atesa l’activació simultània del Pla de protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis.
 
Atesa l’onada de calor i el greu risc d’incendi per la situació meteorològica existent, que ja s’ha materialitzat en diversos incendis a tot Catalunya;
 
Vist que s’ha activat la fase d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com a conseqüència de l’onada de calor;
 
Vist que s'ha activat la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT);
 
Vist que s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA en determinats municipis;
 
Atès el que disposen els articles 2.1.a), 3.b), 6.2, 8, 9, 40.1.b), 43 i 73 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i de conformitat amb l'article 3.11.3 i 3.11.6 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
 
Resolc:
 
Per als municipis en els quals està activat el nivell 3 del Pla ALFA:
 
1. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s’han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d’origen.
 
2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
 
3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l’alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll que resten excloses d'aquesta restricció i el conreu de l’arròs.
 
4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.
 
5. La restricció de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d’aquests eines dins de la Generalitat de Catalunya Departament d’Interior 2 zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.
 
6. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores.
 
7. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
 
8. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, en tots els municipis de Catalunya.
 
9. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.
 
10. Les mesures contingudes en el punt primer i segon d'aquesta Resolució són vigents des de les 12:00 hores del 15 de juliol de 2022 fins a les 00:00 hores del 19 de juliol de 2022.
 
11. Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè i setè d'aquesta Resolució són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00h del 19 de juliol de 2022.
 
Donat que es poden produir canvis en aquesta relació, segons l’evolució de la situació, cal consultar les dades actualitzades dels municipis afectats en la pàgina:
 
Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior