Guàrdia Municipal

24h
Tel. 972 126 600
guardiamunicipal@elportdelaselva.cat

La Guàrdia Municipal del Port de la Selva és el cos de vigilància municipal de l'Ajuntament del Port de la Selva.

Per arribar a la plaça de la Constitució es pot fer a peu seguint el carrer Major, o en cotxe des de la plaça d'en Pol Nadal i Mallol pel carrer de la Plaça.


 

Funcions

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix que els municipis que no disposin de policia local es podran dotar de guàrdies perquè exerceixin les funcions següents:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.


 

Conveni Servei Català de Trànsit

L'Ajuntament del Port de la Selva i el  Servei Català de Trànsit tenen signat un conveni referent l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament del Port de la Selva, pel que fa a l'assumpció de les competències sancionadores atribuïdes a l'alcalde en vies urbanes per part dels delegats i delegades territorials del Govern de la Generalitat, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

 

Continguts de la col·laboració

La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament, en la matèria objecte d'aquest conveni, es porta a terme d'acord amb els apartats següents:

a) Inici del procediment sancionador

El procediment sancionador que tramita el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de vigilants (Guàrdia Municipal de l'Ajuntament del Port de la Selva), en funcions de vigilància i control del trànsit, contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi del Port de la Selva, de conformitat amb l'article 4.1 del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, amb excepció de les que es detallen en la lletra següent d'aquest pacte.

A aquests efectes, els agents del cos de vigilants del Port de la Selva, han d'utilitzar les butlletes de denúncia pròpies del Servei Català de Trànsit i han d'aplicar el Catàleg d'Infraccions d'aquest organisme.

b) Infraccions excloses de l'objecte d'aquest conveni

Les infraccions relatives al règim de parada i estacionament també estan incloses en aquest conveni, llevat d'aquells supòsits en els quals no s'hagi pogut identificar, per part de l'agent denunciant, al conductor responsable de la infracció i, per tant, no s'hagi pogut notificar en l'acte la corresponent denúncia.

c) Instrucció del procediment sancionador

D'acord amb allò que preveu el Decret 102/1998, de 15 d'abril, el Servei Territorial de Trànsit de Girona ha d'instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de vigilants en l'exercici de les funcions de vigilància i control del trànsit en les vies urbanes del Port de la Selva.

d) Resolució de l'expedient sancionador

L'òrgan de la Generalitat que resoldrà l'expedient sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents dels cos de vigilants en les vies urbanes del Port de la Selva és el delegat/da territorial del Govern de la Generalitat a Girona.

e) Cobrament de la sanció pecuniària

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.

L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.

f) Règim de recursos

Contra les resolucions sancionadores dictades pel delegat/da territorial del Govern de la Generalitat de Girona que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni, es pot interposar recurs d'alçada davant el director del Servei Català de Trànsit.