Adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per la prevenció de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat

28/12/2022

Atesa la situació epidemiològica vers la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a la Unió Europea i a l’Estat espanyol, on s’ha confirmat la detecció de IAAP en una explotació d’oques a l’aire lliure a Valladolid, el MAPA ha realitzat una anàlisi del risc que ha resultat amb un augment del risc als municipis inclosos en els annexos II i III de l’Ordre APA/782/2022, que actualitza la llista de municipis establerts a l’Ordre APA/2442/2006, en els quals s'hi inclou El Port de la Selva.

En aquest sentit, el MAPA ha comunicat mitjançant una Nota la necessitat d’eliminar les autoritzacions establertes als articles 4.3 i 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 a les zones d’especial risc i d’especial vigilància. Per tant, als municipis inclosos a l’annex II i III de l’Ordre APA/782/2022 s’eliminen les autoritzacions a les excepcions establertes a l’Ordre ARM3301/2008 pel que fa a les mesures de l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 i cal aplicar aquestes mesures de prevenció:

Mesures de prevenció (article 5.1)

- Prohibició de l’ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
- Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
- Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (excepte si disposa d’un sistema per evitar el contacte directe i indirecte d’aus de corral amb aus silvestres, i s’autoritza expressament, prèvia sol·licitud de la persona interessada a l’oficina comarcal corresponent).
- Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la Infuença aviària). 
- Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior, necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
- Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.