Pedra 10

Què són les inscultures?

Les inscultures són gravats a les superfícies rocoses, poden estar en lloses de roca o a sobre de dòlmens i menhirs. Es fan inscultures entre final del IV mil·lenni i meitat del II mil·lenni.
Aquests gravats tenen un nombre limitat de motius, que es repeteixen amb gran quantitat. Les formes que trobem més sovint són cruciformes, antropomorfes, cercles, cassoletes i reguerons. Sempre estan fets repicant la pedra amb una eina dura.
Es coneixen des de finals del segle XIX. Tot i que primer es pensava que eren gravats del s. XVIII, després se’ls va considerar d’època ibèrica, però a partir dels anys 20 ja es varen relacionar amb els dòlmens i els menhirs. La polèmica de la cronologia dels gravats continua als anys 70 i 80 amb estudiosos que els vinculen als períodes històrics medievals i moderns, basant-se en els gravats cruciformes que els vinculen a la cristianització. Malgrat aquest debat, sembla que podem parlar de gravats prehistòrics pel fet que molts s’han trobat en lloses de dolmen cobertes pel túmul. També en les excavacions de l’hàbitat de Ca n’Isaach s’han trobat cassoletes aïllades i altres amb reguerons. Això dona una cronologia de final del IV o inici del III mil·lenni aC.
Cal dir que les inscultures es troben sempre en zones properes a monuments megalítics o sobre els mateixos megàlits.